Odměna advokáta

Odměna advokáta za právní službu se stanovuje na základě dohody mezi advokátem a klientem podle charakteru a náročnosti poskytované právní služby. Dohodou mezi advokátem a klientem může být stanovena odměna časová, úkonová či paušální, odměna za advokátní úschovu.

Časová odměna (celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb);

Odměna za úkon (např. za sepsání předžalobní upomínky), konečná odměna je pak odvislá od počtu úkonů právní služby učiněných advokátem;

Podílová odměna podle výsledku sporu;

Odměna dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna podle hodnoty věci (např. hodnoty domu), která je předmětem poskytované právní služby;

Pevná odměna za vyřízení celé záležitosti (např. osvojení) bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby;

Paušální odměna za určité, opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem;

Není-li odměna mezi advokátem a klientem za právní služby dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění. K odměně je vždy připočteno DPH v zákonem stanovené výši.