Zásady ochrany osobních údajů

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Petra Machálka, Ph.D., advokáta, je správcem osobních údajů, který nakládá s informacemi, které se týkají jejích klientů a které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako „Nařízení“).
Níže uvedené informace popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich příjemcích, době uchovávání a o právech klientů v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 
Správce osobních údajů:         JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D., advokát
                                                  se sídlem Pivovarská 8, 68201 Vyškov
                                                  IČO: 66245290
kontaktní údaje:
                                              JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D., advokát
                                               se sídlem Pivovarská 8, 68201 Vyškov
                                               tel.: 517 342 881, kancelar@ak-machalek.cz
                                               (dále v textu jen jako „AK“)
1. Účel zpracování osobních údajů:
AK zpracovává osobních údaje svých klientů, případně osob, se kterými za svého klienta právně jedná či vede spor (dále společně jen „klient“), aby jim mohla poskytovat sjednané právní služby, příp. pro naplnění povinností vyplývajících jí z příslušných obecně závazných právních předpisů. Právním základem pro toto zpracování ze strany AK je:
 • zpracování pro účely plnění smlouvy o poskytování právních služeb - zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Za účelem uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a jejího plnění je AK oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté jejími klienty. Jde o osobní údaje, bez kterých by AK nebyla schopna plnění smlouvy zajistit.
 • splnění právní povinnosti, které AK jako správci osobních údajů stanoví platné právní předpisy – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. AK je povinna zpracovávat osobní údaje svých klientů i pro účely plnění právních povinností, a to v rozsahu a za podmínek těmito právními předpisy stanovenými (zejm. zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění).
 
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků AK na základě jejího oprávněného zájmu – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. AK má zájem na zabezpečení chodu své kanceláře, proto může zpracovávat osobních údaje klientů za účelem vymáhání svých nároků, či v případě požadavků zaslaných prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách AK www.ak-machalek.cz (zejm. v případě zájmu o zaměstnání či
  o poskytnutí právní služby).
Osobní údaje klienta nejsou využívány za účelem jakéhokoli automatizovaného rozhodování či profilování.
2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
AK zpracovává osobní údaje svých klientů, a to v rozsahu: identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště), kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail), číslo účtu a dále údaje předané AK ze strany klienta souvisejícími s poskytovanými právními službami.
3. Příjemci osobních údajů:
AK je oprávněna předat osobní údaje klienta oprávněným příjemcům (zejm. orgánům veřejné moci) pro účely stanovené zákonem. AK je dále oprávněna předat tyto osobní údaje účetním a daňovým poradcům, kteří pro AK osobní údaje jako zpracovatelé zpracovávají. V neposlední řadě může AK poskytovat osobní údaje klientů obchodním partnerům, tj. jiným advokátům, kteří AK zastupují.
AK zpracovává osobní údaje klientů výhradně na území České republiky a nemá v úmyslu předávat je do jiných zemí, ať již v rámci či mimo území EU.
4. Doba zpracování osobních údajů:
Uvedené osobní údaje budou za účelem plnění smlouvy zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi AK a klientem. Za účelem ochrany práv a chráněných zájmů AK uchovává AK osobní údaje klienta po dobu obecné promlčecí doby od skončení smluvního vztahu. Za účelem splnění právní povinnosti budou osobní údaje klienta uloženy u AK po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností AK podle platných právních předpisů.
5. Práva klienta související se zpracováním osobních údajů:
Jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení má klient následující práva související se zpracováním jeho osobních údajů:
 • Právo vznést námitku – proti zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) může klient vznést námitku. Jestliže nebude námitka klienta posouzena jako zjevně neodůvodněná nebo nepřiměřená, AK jako správce osobních údajů přestane osobní údaje klienta zpracovávat.
 • Právo na přístup k osobním údajům – klient může od AK požadovat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou AK zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s následujícími informacemi o:
  1. účelech zpracování,
  2. kategoriích dotčených osobních údajů,
  3. příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny,
  4. plánované době uložení osobních údajů, nebo (není-li to možné určit) o kritériích použitých pro stanovení této doby,
  5. existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
  6. právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  7. veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
  8. o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
   o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování,
  9. vhodných zárukách, které se vztahují na předání osobních údajů do třetí země.
 • Právo na opravu – klient má právo na to, aby AKe bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se klienta týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má klient právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • Právo na omezení zpracování – v kterémkoli z níže uvedených případů má klient právo na to, aby AK omezila zpracování klientových osobních údajů:
  1. klient popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby AK mohla přesnost osobních údajů ověřit,
  2. zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  3. AK již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  4. vznese-li klient námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvodu AK převažují nad oprávněnými důvody klienta.
6. Uplatnění práv klienta
Svá práva, plynoucí ze zpracování osobních údajů Ak, může klient uplatnit kontaktováním AK na kontaktních údajích uvedených výše. Klient rovněž může na uvedených kontaktních údajích podat stížnost ohledně činnosti AK jako správce nebo příjemce osobních údajů. V takovém případě musí být ze stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě (je-li to nutné k vyřízení) AK vyzve klienta k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena.
Na postup AK lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.